Umami Disclaimer

Dit is de officiële website van Umami Hengelo. Kom je iets tegen op de website dat niet correct is of verouderd? Dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Geef je opmerking aan ons door via de mogelijkheden vermeld op onze contactpagina.

Umami Hengelo heeft de doelstelling deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Wij doen er alles aan om de online informatie-uitwisseling met gebruikers van deze website zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Aan de inhoud van onze website is de grootst mogelijke aandacht besteed.

E-mail van Umami Hengelo

De informatie verzonden met e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger verzocht de berichten terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Website
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Umami Hengelo uitdrukkelijk afgewezen.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade aan de gebruiker van deze site, wijst Umami Hengelo uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af.
Umami Hengelo biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site en wijst daarnaast iedere verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen. Umami Hengelo behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.

Dienstverlening
Op onze dienstverlening zijn de uniforme voorwaarden horeca van toepassing. Een gratis exemplaar kun je hierdownloaden.

Informatie op deze site

Umami Hengelo streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is en streeft er tevens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Umami Hengelo wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Umami Hengelo aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Umami Hengelo alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Umami Hengelo worden gewijzigd.

Informatie in de nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrieven van Umami Hengelo is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld als algemene voorlichting. Voor eventuele fouten, vergissingen, onjuistheden en/of onvolledigheden van de verstrekte informatie aanvaardt Umami Hengelo geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin kan aan de inhoud van deze nieuwsbrief rechten worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlink

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Umami Hengelo dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Umami Hengelo onderhouden en zij heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Umami Hengelo geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Umami Hengelo dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Umami Hengelo.

Virussen

Umami Hengelo garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.”